OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Animacja kultury jako narzędzie inkluzji społecznej w dzielnicach rewitalizowanych (na przykładzie działalności Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA)// Noemi Etush, Tymoteusz Skiba

Animacja kultury jako narzędzie inkluzji społecznej w dzielnicach rewitalizowanych (na przykładzie działalności Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA) Noemi Etush, Tymoteusz Skiba

Celem niniejszego tekstu jest przeanalizowanie działań CSW ŁAŹNIA z zakresu animacji kultury i przedstawienie ich roli w procesie inkluzji społecznej wśród mieszkańców Nowego Portu oraz Dolnego Miasta – gdańskich dzielnic, w których mieszczą się dwa oddziały instytucji. Interesujący nas proces polega na włączaniu jednostek i grup w ramy społecznego życia kulturalnego. W przypadku CSW ŁAŹNIA grupą docelową inkluzji są mieszkańcy rewitalizowanych części miasta, wykluczeni pod względem ekonomicznym i społecznym, oraz osoby z niepełnosprawnościami. Jednym ze sposobów realizacji tego procesu jest edukacja inkluzywna (włączająca), która stanowi jedną z form animacji kultury.

Celem współczesnej animacji kultury (zwanej też animacją kulturalną lub społeczno-kulturalną)[1] jest „odkrywanie i wyzwalanie potencjałów twórczych tkwiących w jednostkach i grupach, pobudzanie ich aktywności i kreatywności twórczych postaw. Animacja głosi idee integracji, partycypacji, szacunku do wartości indywidualnych i grupowych, doniosłości komunikacji społecznej, wiary w każdego człowieka i jego potencjał twórczy. Koncentruje się na człowieku jako osobie, uznaje jej indywidualną aktywność za wartość autoteliczną, wspomaga rozwój tej aktywności”[2]. Jej inkluzywny potencjał zyskał na znaczeniu w ostatnich latach dzięki przyjętej w 2010 roku przez Komisję Europejską strategii Kultura 2020, która podkreśla rolę animacji kultury we wzmacnianiu zatrudnienia, innowacyjności i spójności społecznej w grupach wykluczonych[3].

Edukacja włączająca, polegająca na rozwijaniu indywidualnego potencjału oraz zwiększaniu kompetencji społecznych u odbiorców, współtworzy społeczeństwo inkluzywne, a zatem „wspólnotę, która nie wyklucza żadnej jednostki mającej trudności z komunikowaniem się, czyli podstawowym sposobem nawiązywania relacji międzyludzkich”[4]. Jest to niezwykle istotny proces z punktu widzenia rewitalizowanych dzielnic Gdańska, w których znajdują się budynki CSW ŁAŹNIA.

Instytucja ta w metodyce swoich działań przyjmuje szerszą definicję edukacji włączającej, która uwzględnia potrzeby nie tylko osób z niepełnosprawnościami i problemami komunikacyjnymi, ale również osób z dysfunkcyjnych środowisk, podatnych na wykluczenie społeczne, ekonomiczne i kulturalne.

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej szesnastego numeru MOCAK Forum.

[1] Ze względu na obszerną literaturę przedmiotu przedstawiamy wybrane pozycje, zob.: Wybrane problemy animacji kulturalnej (animator – proces i formy animacji kulturalnej – efekty), pod red. J. Gajdy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Zakład Teorii Upowszechniania Kultury, Lublin 1993; J. Kargul, Animacja społeczno-kulturalna, w: Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, pod red. T. Pilcha i I. Lepalczyk, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003; tenże, Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012; S. Słowińska, Sensy oddolnych inicjatyw kulturalnych. W interpretacji ich realizatorów, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2017.

[2] B. Jedlewska, Animacja społeczno-kulturalna w nurcie współczesnej pedagogiki kultury, „Pedagogika Kultury” 2005, t. 1, s. 183–184.

[3] Zob. U. Lewartowicz, Animacja społeczno-kulturalna jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu z kultury, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia” 2018, vol. 31, s. 200.

[4] Wstęp, w: Społeczeństwo włączające a komunikacja, red. nauk. J.J. Błeszyński, D. Baczała, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, s. 7.