OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do niniejszej strony internetowe.
Data publikacji strony internetowej: 2010-06-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-06-19
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury
  • Do filmów nie są dodane napisy oraz audiodeskrypcja
  • W serwisie występują elementy, które nie zachowują minimalnego poziomu kontrastu, głównie w kolorystyce jasnej wersji strony,
  • W serwisie występują elementy, które mają użyty zbyt długi alternatywny tekst, lub tekst ten jest niejednoznaczny
  • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Skróty klawiaturowe

Poniższa tabela zawiera skróty klawiaturowe stosowane przez stronę MOCAK.

Funkcja Klawisz skrótu
Przejdź do strony głównej Alt + 1 lub G
Przejdź do strony Dostępność Alt + 0 lub D
Przejdź do strony Kontakt Alt + 9 lub K
Przejdź do Mapy Strony Alt + 3 lub M
Przejdź do wyszukiwarki Alt + 4 lub S
Przejdź do wersji z wysokim kontrastem Alt + 5 lub C
Powiększ czcionkę Alt + 6 lub F
Pomniejsz czcionkę Alt + 7 lub G

Dodatkowo klawiszem TAB można przełączać się pomiędzy odnośnikami do innych podstron naszej strony.

 

analiza na podstawie art. 8. Ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-16. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Bonjour sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Madej, madej@mocak.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 263 40 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

“Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.]
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Budynek Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK jest w pełni przystosowany do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową.

Już na etapie projektowania uwzględniono następujące udogodnienia:

- brak progów

- szerokie drzwi umożliwiające swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim

- dwie toalety w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Jedna (męska) znajduje się w przestrzeni ekspozycyjnej na poziomie 0, druga (dla mężczyzn i kobiet) – w pobliżu kawiarni i MOCAK Bookstore

- windy umożliwiające dotarcie na dolny poziom ekspozycyjny (poziom -1) oraz do części administracyjnej Muzeum

- pochylnia na poziomie -1 prowadząca do jedynej niżej położonej sali ekspozycyjnej w MOCAK-u.

- Ponadto osoby mające problemy z poruszaniem się mogą wypożyczyć wózek inwalidzki, znajdujący się w recepcji.

W MOCAK-u istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, a także warsztatów, dostosowanych do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością ruchową. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po Muzeum. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, adres e-mail: edukacja@mocak.pl

Zapraszamy także na otwarte oprowadzania oraz warsztaty organizowane w naszym Muzeum. Informacje o planowanych wydarzeniach można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

Zwiedzanie dla osób niewidomych i słabowidzących

W MOCAK-u istnieje możliwość organizacji grupowego lub indywidualnego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem dla osób niewidomych i słabowidzących. Odbywa się ono po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po przestrzeni Muzeum oraz wskazują prace możliwe do poznania za pomocą zmysłów innych niż wzrok. Ponadto w Bibliotece MOCAK-u znajdują się materiały dostosowane do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, takie jak katalogi w alfabecie Braille’a do niektórych wystaw, tyflografiki oraz audiodeskrypcje. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, adres e-mail: edukacja@mocak.pl

Osoby niewidome i słabowidzące zapraszamy również na warsztaty organizowane w MOCAK-u. Informacje o planowanych spotkaniach można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

Zwiedzanie dla osób niesłyszących i słabosłyszących

W MOCAK-u istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem tłumaczonego symultanicznie na PJM (polski język migowy), a także warsztatów dostosowanych do potrzeb Głuchych. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, e-mail: edukacja@mocak.pl

Osoby niesłyszące i niedosłyszące zapraszamy również na otwarte oprowadzania po naszych wystawach, tłumaczone na PJM. Informacje o planowanych wydarzeniach można znaleźć w zakładce „Aktualności”.

Zwiedzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

W MOCAK-u istnieje możliwość organizacji grupowego zwiedzania Muzeum z przewodnikiem, a także warsztatów, dostosowanych do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi edukatorzy oferują wsparcie w poruszaniu się po Muzeum, a także pomoc podczas zajęć. Spotkania odbywają się po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Wiedzy o Sztuce: tel. (12) 263 40 35, e-mail: edukacja@mocak.pl

Zapraszamy także na otwarte oprowadzania oraz warsztaty dostępne dla odbiorców z niepełnosprawnością intelektualną. Informacje o planowanych wydarzeniach można znaleźć w zakładce „Aktualności”.