OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do czwartku i soboty do niedzieli w godzinach od 11.00 do 19.00, w piątki w godzinach 11–20. Kasa jest czynna od wtorku do czwartku i soboty do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.30, w piątki w godzinach 11–19.30. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum i zwiedzających powyżej określne godziny mogą doraźnie ulegać zmianom, o czym Muzeum poinformuje na stronie www oraz poprzez ogłoszenie w siedzibie. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum, wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej www.mocak.pl lub w kasie Muzeum.
 2. Muzeum określa dopuszczalną maksymalną ilość osób w poszczególnych przestrzeniach dostępnych dla zwiedzających, a w szczególności w Budynku A (z wyodrębnieniem Galerii Alfa, Księgarni), Galerii Beta, Galerii Re, Biblioteki, Archiwum artystów. Informacja o maksymalnej dopuszczalnej ilości osób będzie udostępniana przed wejściem do poszczególnych przestrzeni  i może podlegać zmianie z uwagi na wymogi sanitarne.
 3. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie (treść regulaminu dostępna jest w Recepcji Muzeum oraz na www.mocak.pl . Muzeum może zdecydować o czasowym zawieszeniu możliwości grupowego zwiedzania Muzeum oraz korzystania z usług dodatkowych w tym oprowadzania.
 4. W czwartek wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny.
 5. Ostatnie wejście na wystawy w budynku A Muzeum odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem, a w pozostałych przestrzeniach ekspozycyjnych na 15 minut przed ich zamknięciem.
 6. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub karty wstępu.

II. Zalecenia sanitarne

 1. Obsługa Muzeum kieruje ruchem zwiedzających, którzy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania jego poleceń. Dotyczy to w szczególności kolejności i ilości wejść do przestrzeni Muzeum, kierunku zwiedzania, korzystania z wejść i wyjść.
 2. W trakcie przebywania na terenie i w pomieszczeniach Muzeum obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa oraz noszenia jednorazowych rękawiczek.
 3. Osoby oczekują na wejście do przestrzeni Muzeum na zewnątrz.
 4. Osoby oczekujące na wejście do Muzeum oraz osoby zwiedzające przestrzenie Muzeum zobowiązane są do zachowania dystansu min. 2 metrów od innych osób.
 5. Po wejściu do Muzeum należy zdezynfekować ręce udostępnionym środkiem.
 6. Zwiedzający mogą skorzystać z samoobsługowych szafek depozytowych o wymiarach 48 x 37 x 48 cm (długość, szerokość, wysokość) lub szatni (o ile nie podlega ona czasowemu wyłączeniu na zasadzie określonej w § 3 ust. 6).
 7. W trakcie zakupu biletu przy kasie może przebywać jedna osoba.

III. Zasady zwiedzania

 1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Muzeum, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę Muzeum, opiekunów ekspozycji  i  pracowników Muzeum.
 3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na terenie Muzeum z zastrzeżeniem §2 ust. 2.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzający mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie zawartości deponowanego bagażu.
 6. Na czas zwiedzania ekspozycji zwiedzający powinien zdeponować okrycie wierzchnie i bagaż, w szczególności walizki, plecaki, torby, parasole  w szatni Muzeum (w sprawach spornych rozstrzyga dyżurujący pracownik Recepcji). Opłata za zagubienie bloczka do szatni wynosi 10zł, opłata za zagubienie kluczyka do szafki wynosi 25zł  (dokumentem potwierdzającym w/w wpłaty są druki KP). Z uwagi na wymogi sanitarne działalność szatni może być czasowo wyłączona.
 7. Na terenie Muzeum i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:
  1) bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej z wyjątkiem tych oznaczonych odpowiednim symbolem graficznym,

  2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,

  3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,

  4) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,

  5) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,

  6) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,

  7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,

  8) głośnego zachowania, biegania, ślizgania po posadzce.

8. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

1) prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
2) organizowanie na terenie Muzeum zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
3) prezentowanie na terenie Muzeum transparentów, symboli i emblematów,
4) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.

IV. Pozostałe postanowienia

 1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
 2. Muzeum stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu kasy Muzeum oraz na ekspozycji. http://www.lifeisacartoon.com/