Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Regulamin Zwiedzania Muzeum

Regulamin zwiedzania Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK


I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum czynne jest dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 19.00. Kasa jest czynna od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 18.30. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum, wysokości opłat dostępne są na stronie internetowej www.mocak.pl lub w kasie Muzeum.
 2. Wykupienie biletu wstępu stanowi akceptację zasad określonych w niniejszym Regulaminie. (treść regulaminu dostępna jest w Recepcji Muzeum oraz na www.mocak.pl).
 3. W czwartki wstęp na wystawy stałe w Muzeum jest darmowy.
 4. Ostatnie wejście na wystawy w budynku A Muzeum odbywa się na pół godziny przed ich zamknięciem, a w pozostałych przestrzeniach ekspozycyjnych na 15 minut przed ich zamknięciem.
 5. Podstawą wejścia na ekspozycję stałą i wystawy czasowe jest posiadania ważnego biletu wstępu, karty wstępu lub zaproszenia.

II. Zasady zwiedzania

 1. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Muzeum, w tym podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń wydawanych przez ochronę Muzeum, opiekunów ekspozycji  i  pracowników Muzeum.
 3. Osoby zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłócające porządek zwiedzania innym zwiedzającym, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.
 4. W Muzeum działa system monitoringu wizyjnego, rejestrujący zwiedzających. Zabrania się zasłaniania twarzy w trakcie przebywania na terenie Muzeum.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzający mogą zostać poddani kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych. W szczególnych sytuacjach zwiedzający mogą zostać poproszeni o okazanie zawartości deponowanego bagażu.
 6. Na czas zwiedzania ekspozycji zwiedzający powinien zdeponować okrycie wierzchnie i bagaż, w szczególności walizki, plecaki, torby, parasole  w szatni Muzeum (w sprawach spornych rozstrzyga dyżurujący pracownik Recepcji). Opłata za zagubienie bloczka do szatni wynosi 10zł, opłata za zagubienie kluczyka do szafki wynosi 25zł (dokumentem potwierdzającym w/w wpłaty są druki KP).
 7. Na terenie Muzeum i ekspozycji stałej lub czasowej obowiązują następujące zakazy:

1) bezwzględny zakaz: dotykania eksponatów i elementów architektury ekspozycyjnej z wyjątkiem tych oznaczonych symbolem:


2) filmowania lub fotografowania ekspozycji z użyciem statywu lub flesza,
3) wprowadzania i wnoszenia zwierząt, z wyłączeniem psa przewodnika,
4) wnoszenia i spożywania jedzenia lub napojów, a także palenia tytoniu i e-papierosów,
5) wnoszenia przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu,
6) wchodzenia pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
7) używania instrumentów muzycznych i odtwarzających obraz i dźwięk oraz innego sprzętu nagłaśniającego,
8) ślizgania po posadce.

8. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

1) prowadzenie na terenie Muzeum działalności gospodarczej, w tym akwizycji,
2) organizowanie na terenie Muzeum zgromadzeń, akcji reklamowych, sesji fotograficznych,
3) prezentowanie na terenie Muzeum transparentów, symboli i emblematów,
4) wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii w celach innych niż do użytku własnego.

III. Pozostałe postanowienia

 1. Uszkodzenie lub zniszczenie eksponatu lub elementów architektury ekspozycyjnej skutkuje koniecznością spisania protokołu.
 2. Muzeum stosuje w formie znaków słowno-graficznych informacje o wrażliwych treściach niektórych wystaw. Informacje takie zamieszczane są w pobliżu kasy Muzeum oraz na ekspozycji. http://www.lifeisacartoon.com/