OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 20.11.2020

Nazwa zamówienia: Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Zamówienie jest udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami).

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym prosi o przesłanie w terminie do dnia 30.11.2020 r. na adres skrzynki pocztowej office@mocak.pl oferty na Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe, zwanej dalej Wykonawcą, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2215 z późn. zm.).
2. Istotne warunki zamówienia:
1)     Zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia w procesie implementacji PPK w tym:
a)      przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat PPK;
b)     dostarczeniem materiałów informacyjnych na temat pracowniczych planów kapitałowych;
c)      przeprowadzenie przeszkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników (około 2 osób) z zakresu zasad i obsługi administracyjnej PPK;
d)     opracowanie wstępnego harmonogramu wdrożenia,
2)     Kompleksowe wsparcie formalno-prawne związane z przygotowaniem PPK w tym:
a)      przygotowanie pełnej dokumentacji i wzorów dokumentów dotyczących PPK w wersji papierowej i elektronicznej,
b)     wsparcie prawne przy rozwiązywaniu problemów interpretacyjnych,
c)      opracowanie procedury wdrożenia PPK oraz zasad jego funkcjonowania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa PPK w tym:
a)      dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
b)     platforma internetowa i infolinia do bieżącej obsługi uczestników PPK;
c)      niezbędne wsparcie przy dostosowaniu programu kadrowo-płacowego posiadanego przez Zamawiającego;
d)     aplikacja dla Zamawiającego do zarządzania PPK przez internet.
4. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1)     W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
a)      spełnią warunki określone w ustawie o PPK;
b)     posiadają uprawnienia do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
c)      dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
d)     znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
e)      nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2)     W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3)     Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4)     Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6-Kryteria wyboru oferty.
5)     Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6)     Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
7)     W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Termin wykonania zamówienia:
1)     Zawarcie umowy o zarządzanie PPK do dnia 08.01.2021 r.
2)     Zawarcie umowy o prowadzenie PPK nie później niż do dnia 02.04.2021r.
3)     Umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.
6. Kryteria wyboru oferty:
1)     Wyboru oferty Zamawiający dokonana podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem: warunków zarzadzania środkami gromadzonymi w PPK; efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi oraz spełnienia pozostałych warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.
2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie roszczeń od Zamawiającego.
3)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert, unieważnienia konkursu ofert i swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
4)     Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego i osób zatrudnionych.
7. Informacje o Zamawiającym:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK informuje, że na dzień 09.11.2020r. zatrudnia 63 pracowników o następującej strukturze wiekowej:
WIEK/ ILOŚĆ
I 1980-1996 /38
II 1971-1979 /9
III 1966-1970 /4
IV 1961-1965 /5
V 1949-1960 /7

Pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcą: Beata Iwasyk, tel. 12 264 40 37,
email: iwasyk@mocak.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.