OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Konkurs na czołówkę filmową MOCAK-u

Konkurs na czołówkę filmową MOCAK-u

Opublikowano: 01.01.2011

REGULAMIN KONKURSU
na czołówkę filmową Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
I. Przedmiot i zasady konkursu


1. Organizatorem konkursu na opracowanie czołówki filmowej jest MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do biura organizacyjnego MOCAK-u na adres:

MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
Biuro organizacyjne
ul. Rzeźnicza 2A
31-540 Kraków
tel. (12) 350 12 76
email: mocak[at]mocak.pl (z dopiskiem w tytule: „konkurs czołówka”)

2. Przedmiotem konkursu jest stworzenie czołówki filmowej MOCAK-u, która będzie wykorzystywana przy wszystkich statutowych formach działalności muzeum.
3. Czołówka powinna mieć dwie wersje: wersję skróconą, maksymalnie 10-sekundową, oraz wersję pełną, pomiędzy 30 a 60 sekund.
4. Technika wykonania czołówki filmowej jest dowolna.
5. Czołówka musi zawierać logo i nazwę muzeum.
6. Konkurs ma charakter powszechny.
7. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
9. Prace konkursowe zapisane w popularnym formacie na powszechnie dostępnych nośnikach należy nadsyłać listem poleconym albo kurierem bądź dostarczyć osobiście do biura organizacyjnego muzeum w terminie do 31 marca 2011 roku.
10. Koszty dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik.
11. Prace należy opatrzyć godłem i dołączyć do niej zaklejoną kopertę (opatrzoną tym samym godłem) z danymi kontaktowymi twórcy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny).
12. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac, pod warunkiem oznaczenia każdej z nich odrębnym godłem. Koperty zostaną otwarte podczas obrad jury konkursu.
13. Prace konkursowe nie będą odsyłane uczestnikom konkursu.

II. Jury i kryteria oceny prac


1. Jury konkursowe w liczbie od 3 do 5 osób jest powoływane przez organizatora konkursu.
2. W skład jury, poza przedstawicielami organizatora, mogą wchodzić eksperci, np. przedstawiciele środowisk artystycznych.
3. Jury dokonuje wyboru prac dwuetapowo. W pierwszym etapie spośród wszystkich nadesłanych prac Jury wybiera prace spełniające warunki, o których mowa w punktach I.3 i I.5 Regulaminu Konkursu. Następnie spośród tych prac Jury wybiera prace najlepsze, które zasługują na nagrodę.
4. Jury przyzna dwie nagrody regulaminowe:

I nagroda4000 złotych brutto (słownie: cztery tysiące złotych)
II nagroda2000 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych)

W zależności od ilości i poziomu nadesłanych prac Jury może również przyznać dowolną ilość nagród pozaregulaminowych – wyróżnień.

5. Z przebiegu konkursu Jury sporządza protokół.
6. Decyzja Jury jest ostateczna.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia konkursu bez przyznania głównych nagród.
8. Autor pracy wyróżnionej I nagrodą będzie zobowiązany do przeniesienia na organizatora majątkowych praw autorskich do opracowanej przez siebie czołówki filmowej oraz prawa własności egzemplarzy utworu złożonych w ramach konkursu, jak również przeniesienia na organizatora uprawnienia do wykonywania osobistych praw autorskich do utworu. W tym celu autor zawrze z organizatorem osobną umowę.
9. Zawarcie umowy nie jest równoznaczne z obowiązkiem wykorzystania pracy konkursowej przez organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zawarcia dodatkowych umów z innymi uczestnikami konkursu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania udźwiękowienia nagrodzonych prac według własnego uznania, po wcześniejszych konsultacjach w tej sprawie z ich autorami.
12. Planowana data ogłoszenia wyników to 11 kwietnia 2011 roku.
13. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej organizatora, odrębne informacje na temat przekazania nagród otrzymają także nagrodzeni w konkursie.

III. Postanowienia końcowe

1. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przerwania albo odwołania konkursu z ważnych przyczyn i nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe usługi pocztowe czy kurierskie.