Mocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Languages

Regulamin

Regulamin Biblioteki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

I. Organizacja

 1. Biblioteka MOCAK-u jest biblioteką prowadzoną przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK w jej skład wchodzą również Czytelnia oraz zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego.

II. Korzystanie ze zbiorów Biblioteki MOCAK-u

 1. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na miejscu w Czytelni oraz wypożycza je na zewnątrz.
 2. Wypożyczenie zbiorów Biblioteki na zewnątrz jest odpłatne i wymaga wcześniejszego osobistego zapisu i utworzenia konta czytelnika oraz uiszczenia w kasie MOCAK ryczałtowej opłaty w wysokości 10zł za rok lub w wysokości 5zł za pół roku liczonych od momentu uiszczenia opłaty. Zwiedzający ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem instytucji https://www.uokik.gov.pl/. Zwiedzający ma prawo przystąpić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL. MOCAK nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 3. Założenie konta czytelnika lub użytkownika polegające na rejestracji w komputerowej kartotece czytelników jest możliwe u dyżurującego bibliotekarza po przedłożeniu dokumentu tożsamości i uzupełnieniu formularza zapisu. Od czytelników wymagane jest podpisanie zobowiązania przestrzegania Regulaminu Biblioteki i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w programie ewidencji komputerowej.
 4. Pracownicy Muzeum mogą wypożyczać do 10 książek na okres 2 miesięcy, natomiast osoby spoza Muzeum mogą wypożyczyć do 3 książek na okres 2 tygodni.
 5. Warunkiem wypożyczenia książki przez czytelnika jest prawidłowe i czytelne wypełnienie oraz podpisanie rewersu (którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu). Ostatnie wypożyczenia są realizowane nie później niż piętnaście minut przed planowanym zamknięciem Biblioteki.
 6. Wypożyczone książki należy zwracać w terminie lub prolongować najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.
 7. Czytelnikowi przysługuje prawo do dwukrotnej prolongaty terminu zwrotu książek, o ile nie są one wcześniej zarezerwowane i nie czeka na nie inny czytelnik.
 8. Z chwilą przekroczenia terminu zwrotu książek konto czytelnika może zostać zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki.
 9. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka może zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu lub w chwili wypożyczenia zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu.
 10. Wynoszenie poza Bibliotekę MOCAK-u materiałów bibliotecznych bez wiedzy pracowników Biblioteki lub bez udokumentowania wypożyczenia jest niedozwolone.
 11. Nie wypożycza się na zewnątrz: pozycji oznaczonych sygnaturą CZ, czasopism, publikacji wydanych przed rokiem 1950, wydawnictw słownikowych, encyklopedycznych ani szczególnie wartościowych.
 12. Czytelnik jest zobowiązany do dbałości o pożyczone książki lub i wydawnictwa Stan zachowania książki lub i wydawnictwa w chwili wypożyczenia jest określony na rewersie.
 13. Wypożyczanie innym bibliotekom i instytucjom naukowym następuje na podstawie szczegółowych ustaleń pomiędzy bibliotekami.

III. Korzystanie z Czytelni

 1. Biblioteka MOCAK-u zapewnia swobodny dostęp do księgozbioru w Czytelni.
 2. W Czytelni można korzystać z udostępnionego sprzętu komputerowego oraz otwartego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 3. Czytelnicy mogą wykorzystywać stanowiska komputerowe wyłącznie w celach naukowych, informacyjnych i edukacyjnych.
 4. Niedozwolone jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian w konfiguracji sprzętu, przeglądanie stron internetowych oraz korzystanie z materiałów własnych zawierających treści pornograficzne, sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.
 5. W Czytelni jest dostępny online katalog Biblioteki.
 6. Wnosząc do Czytelni własne materiały biblioteczne, należy poinformować o tym pracownika Biblioteki.

IV. Korzystanie z Biblioteki Mieczysława Porębskiego

 1. Zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego znajdują się w osobnym pomieszczeniu Biblioteki. Dostęp do księgozbioru odbywa się na zasadach kwerendy naukowej. Osoby chcące skorzystać z księgozbioru Mieczysława Porębskiego powinny zgłosić się do pracowników Biblioteki.
 2. Do pomieszczenia, w którym znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego nie można wnosić własnych materiałów bibliotecznych, odzieży wierzchniej ani toreb, plecaków itp.
 3. Bez zgody pracownika Biblioteki z pomieszczenia, gdzie znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego nie wolno wynosić żadnych materiałów bibliotecznych.
 4. W pomieszczeniach, gdzie znajdują się zbiory Biblioteki Mieczysława Porębskiego można korzystać z własnego sprzętu komputerowego.

V. Postanowienia porządkowe

 1. Korzystający z Czytelni są zobowiązani do:
  – niewnoszenia na jej teren jedzenia ani napojów;
  – zachowania ciszy;
  – dbania o powierzone im materiały biblioteczne oraz sprzęt będący własnością Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  – pozostawiania wierzchnich okryć, teczek, plecaków, torebek w przeznaczonym do tego miejscu.
 2. Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu stanowiącego wyposażenie Czytelni. Czytelnik jest zobowiązany do szanowania udostępnionych mu materiałów bibliotecznych oraz zgłaszania zauważonych braków i uszkodzeń.
 3. W razie zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia książki lub/i wydawnictwa czytelnik zobowiązany jest do dostarczenia książki o tym samym numerze ISBN lub o tym samym autorze, tytule i roku wydania (dla wydawnictw nieposiadających numeru ISBN), a jeżeli nie jest to możliwe – innej, uzgodnionej przez kierownika Biblioteki, lub do zapłacenia ekwiwalentu pieniężnego w wysokości rynkowej wartości książki, ale ekwiwalent ten nie może być mniejszy od ceny zakupu książki przez Bibliotekę. Postanowienia punktu 3. stosuje się odpowiednio do sprzętu stanowiącego wyposażenie Czytelni.
 4. Pracownik Biblioteki może odmówić obsługi czytelnika naruszającego normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających bądź zachowującego się agresywnie.