OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO

REGULAMIN KINA LETNIEGO MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W KRAKOWIE MOCAK (dalej Regulamin)

§1

 1. Organizatorem Wydarzenia  jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK zwanej dalej MOCAK.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu i w godzinach opisanych na stronie internetowej www.mocak.pl.

§2

 1. Wstęp na teren, o których mowa w §1 Regulaminu (dalej teren)  odbywa się̨, pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez MOCAK, na podstawie biletów każdorazowo zakupionych w kasie i sklepie online MOCAK-u
 2. Bilety do nabycie w kasie Muzeum przed seansem oraz pod linkiem >> https://www.mocak.pl/bookstore Sprzedaż online będzie uruchamiana dwa tygodnie przed wydarzeniem i kończyła się w dniu seansu o godz. 12..
 3. Jeżeli widz  dokonuje zakupu biletu online na seans powinien okazać go bileterowi w miejscu wskazanym przez MOCAK nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem projekcji.

§3

 1. Wszyscy widzowie przy wstępie na teren Wydarzenia muszą posiadać zakryte usta i nos maseczką lub przyłbicą ochronną, a obsługa kina będzie miała prawo skontrolować wykonanie tego obowiązku.
 2. W przypadku braku środków ochrony, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu obsługa kina ma prawo odmówić widzom wejścia na teren Wydarzenia.
 3. Widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą przebywać na terenie Wydarzenia.

§4

Widzowie na terenie Wydarzenia powinni pozostawać w bezpiecznej od siebie odległości przy zachowaniu dwu metrowego dystansu od siebie.

§5

 1. Każdy z widzów w trakcie Wydarzenia musi pozostać na miejscu wyznaczonym przez MOCAK
 2. Podczas Wydarzenia każdy z widzów może się przemieszczać poza wyznaczone mu miejsce wyłącznie w przypadku konieczności skorzystania z toalety, lub wcześniejszego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§6

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywanie zabronionych prawem używek.

§7

MOCAK nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności uczestników Wydarzenia.

§8

1. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, MOCAK nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.

2. MOCAK zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa i w takim przypadku zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.

§10

W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie jakimikolwiek  urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§11

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze Wydarzenia na bieżąco.
 2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy Wydarzenia powinni spokojnie opuścić́ teren Wydarzenia zgodnie z poleceniami obsługi.

§12

Obsługa kina może odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania:

a)  osobom zachowującym się̨ agresywnie;
b)  osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających;
c)  osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia;
d)  ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na Wydarzeniu

§13

Uczestnik, który naruszył postanowienia  Regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§14

MOCAK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie w szczególności  gdy zmiana taka będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej www.mocak.pl.