OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 25.06.2021

Nazwa zamówienia: Usługa konwertowania dwóch wirtualnych spacerów stworzonych w technologii Adobe Flash na technologię HTML5

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków, zwane w dalszej części Zamawiającym prosi o przesłanie w terminie do dnia 2.7.2021 r. na adres skrzynki pocztowej office@mocak.pl oferty na usługę konwertowania dwóch wirtualnych spacerów stworzonych w technologii Adobe Flash na technologię HTML5

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konwertowania dwóch wirtualnych spacerów stworzonych w technologii Adobe Flash na technologię HTML5 przy założeniu że efekt końcowy będzie spełniać następujące wymagania:

 • zgodność z WCAG 2.0
 • możliwość otworzenia na każdej przeglądarce obsługującej HTML5
 • przenoszenie między serwerami bez konieczności instalowania dodatkowych modułów, dodatków na serwerze.
 • pliki zostaną dostarczone do Muzeum jako standalone software.
 • wirtualne spacery będą posiadać cechy responsywności na każdym urządzeniu.
 • możliwość otworzenia na urządzeniach mobilnych.

Muzeum udostępni pliki źródłowe w celu przeprowadzenia konwersji w przypadku wybrania najkorzystniejszej oferty.

2. Istotne warunki zamówienia
:
1) Wykonawca dokona korekty stron startowych dostarczonych prezentacji Adobe Flesh wskazanych przez Zamawiającego.
2) Wykonawca dokona formatowanie załączonych tekstów zgodnie z zaleceniami Zamawiającego.
3) Wykonawca dostarczy do siedziby Muzeum w Krakowie utrwalone wirtualne spacery na ustalonym wcześniej nośniku danych.

3. Uruchomienie, wdrożenie i bieżąca obsługa Wirtualnych spacerów w tym:
a) dedykowany koordynator/opiekun do współpracy z Zamawiającym;
b) W ramach zlecenia Wykonawca zobowiązuje się do obsługi technicznej wykonanych Wirtualnych spacerów przez okres roku od momentu zaakceptowania przez Zamawiającego dostarczonych gotowych prezentacji wirtualnych spacerów.

4. Warunki udziału oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
a) dysponują niezbędną, wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług;
b) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług;
c) nie wszczęto wobec nich postępowania o ogłoszenie upadłości/likwidacji oraz nie została ogłoszona wobec nich upadłość/ likwidacja.
2) W przypadku, gdy treść oferty oraz złożonych przez Wykonawcę dokumentów jest niepełna, lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6-Kryteria wyboru oferty.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy.
6) Umowy zostaną zawarte na wzorze Wykonawcy, z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji Wykonawcy zawartych w złożonym Formularzu. W szczególności w umowach musi się znaleźć zapis o pierwszeństwie stosowania zapisów wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym w stosunku do zapisów zawartych w zaproponowanym przez Wykonawcę wzorze umowy.
7)     W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z innym Wykonawcą.
5. Termin wykonania zamówienia:
Zawarcie umowy o Wirtualne spacery do dnia 16.7.2021 roku, wykonanie usługi konwertowania w czasie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

6. Kryteria wyboru oferty:
1) Wyboru oferty Zamawiający dokonana podstawie porównania i oceny przedstawionych ofert, w szczególności pod względem zaproponowanej ceny, terminu wykonania, doświadczenia w wykonaniu podobnych realizacji, zwłaszcza tworzenia realizacji spełniających warunki ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez uzasadnienia i podawania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Wykonawcy z tego tytułu, a Wykonawca zrzeka się dochodzenia w tym zakresie roszczeń od Zamawiającego.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru ofert,  swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od zawarcia umowy.
4) Zamawiający jest uprawniony do swobodnego wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz jest zgodna z interesem Zamawiającego i osób zatrudnionych.

7. Obowiązek informacyjny

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK z siedzibą w Krakowie informuje, że:

Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK , 30-702 Kraków ul. Lipowa 4; samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków pod numerem 31; NIP 675-142-70-73, REGON 121135203, office@mocak.pl , tel. 12 263 40 03, zwanym dalej Muzeum

Inspektor Ochrony Danych
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Muzeum można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email: iod@mocak.pl .

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania danych:
Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane w celu nawiązania i prowadzenia komunikacji w zakresie obsługi zgłoszeń i wyboru wykonawcy projektu „wirtualny spacer” (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO).

Zakres przetwarzanych danych
Z tytułu podanych wyżej celów obejmuje maksymalnie: imię, nazwisko, dane do kontaktu: adres email, numer telefonu.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty:

1) serwisujące urządzenia Muzeum za pośrednictwem, których przetwarzane są dane osobowe;
2) dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych, których Administratorem jest Muzeum;
3) podmioty, którym przekazuje się dokumentację dla celów niszczenia po zakończonym okresie przechowywania;
4) świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie Muzeum (np. firmy audytorskie, certyfikujące), a także usługi prawne.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przetwarzane
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwających wzajemnych relacji określonych w celach przetwarzania danych, a następnie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Realizacja praw osób, których dane dotyczą
Przysługuje Panu/Pani prawo do:

 • sprostowania (poprawienie) danych;
 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
 • ograniczenia przetwarzania (wstrzymania wykonywania operacji na danych, w tym ich nieusuwanie – zgodnie ze złożonym wnioskiem);
 • dostępu do danych (w tym wystąpienia do kopii danych);
 • przeniesienia danych do innego administratora danych (w zakresie i z wyłączeniami określonymi w art. 20 RODO);

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres email: iod@mocak.pl , pisemnie na adres siedziby Muzeum lub osobiście w siedzibie Muzeum.
Przed realizacją Państwa uprawnień Muzeum musi potwierdzić Państwa tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Muzeum narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych osobowych jest konieczne jedynie w przypadku, w którym służą one do identyfikacji wykonawcy (brak podania danych w tym przypadku uniemożliwi komunikację i ewentualne dalsze działania związane z przygotowaniem do zawarcia umowy).

W pozostałych przypadkach  (np. zgłoszenie oferty przez firmę), włączenie danych osoby reprezentującej / pracownika ma charakter pomocniczy i dobrowolny, a pominięcie nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
Muzeum nie będzie stosowało wobec Pana/Pani zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcą: Magdalena Madej, tel. 12 264 40 45, email: madej@mocak.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.