OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Muzeum bez barier

Muzeum bez barier

Jednym z najważniejszych celów, do których dąży Muzeum, jest uczynienie sztuki dostępną dla jak najszerszego grona odbiorców. Współpracując z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób zagrożonych różnymi formami wykluczenia, tworzymy zróżnicowane, długofalowe projekty będące odpowiedzią na potrzeby konkretnych grup. Wśród adresatów zindywidualizowanych działań znajdują się osoby niewidome i z dysfunkcją wzroku, osoby głuchonieme, pacjenci szpitali psychiatrycznych, uczniowie przyszpitalnych szkół, uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, wychowankowie domów dziecka i świetlic socjoterapeutycznych, seniorzy w trakcie leczenia psychiatrycznego, dorosłe osoby z autyzmem. Projekt Muzeum bez barier ma charakter integracyjny i animacyjny, u jego podstaw leży przekonanie, iż różnorodność i wielość perspektyw jest wartością, o którą w szczególny sposób należy dbać. Warsztaty realizowane w ramach tego przedsięwzięcia opierają się przede wszystkim na wymianie i wzajemnym wspieraniu się w rozwoju.

Co roku Muzeum organizuje Tydzień Osób Niepełnosprawnych w MOCAK-u. W ramach tego projektu Muzeum zaprasza organizacje i instytucje skupiające osoby niepełnosprawne lub działające na ich rzecz do udziału w nieodpłatnych warsztatach edukacyjnych. Szczegóły spotkań i terminy są ustalane indywidualnie z każdą grupą po zapoznaniu się z jej sugestiami i potrzebami. Projekt jest zaproszeniem do odwiedzenia Muzeum oraz wyrazem otwartości jego zespołu na dialog z różnymi grupami społecznymi odnośnie do ich oczekiwań, możliwości czy zainteresowań.

MOCAK organizuje cykl warsztatów we współpracy z Oddziałem Psychiatryczno-Rehabilitacyjnym 7B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Krakowski szpital słynie z terapii sztuką, odkrywa, wspiera i promuje osoby utalentowane. Podczas wizyt w Muzeum pacjenci oglądają ekspozycje oraz tworzą swoje własne prace. Dzięki współpracy dwóch instytucji pacjenci mogą poznawać sztukę współczesną i rozwijać swoje artystyczne zainteresowania. Następuje wymiana doświadczeń i pomysłów pomiędzy zespołami. Projekt ma charakter integracyjny i animacyjny.

MOCAK współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie, placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych, w tym z zaburzeniami psychicznymi, leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika oraz w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. W ramach projektu cyklicznie prowadzone są warsztaty, w których trakcie dzieci i młodzież poznają bieżące ekspozycje i biorą udział w twórczych warsztatach. Pierwsze z nich, pod tytułem Wyjątkowa drużyna, zostały zainspirowane wystawą Sport w sztuce. Wizyta uczniów w MOCAK-u przekształciła się w długofalowy, wyjątkowy projekt. W trakcie spotkań młodzieży i ich pedagogów z zespołem Muzeum dochodzi do wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy wszystkimi osobami zaangażowanymi we wspólne działania.

MOCAK współpracuje z Fundacją Wspólnota Nadziei, prowadzącą Centrum Nauki i Życia „Farma” – ośrodek pobytu stałego, pracy, terapii i rehabilitacji oraz rekreacji dla dorosłych osób z autyzmem. W ramach  projektu podopieczni Centrum uczestniczą w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach, w trakcie których poznają Muzeum oraz tworzą prace plastyczne. Projekt ma charakter długofalowy, w jego ramach przewidziana jest wystawa prac powstałych podczas zajęć, wizyta zespołu MOCAK-u na farmie prowadzonej przez Fundację, a także piknik integracyjny.

Muzeum prowadzi długofalowy projekt adresowany do osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku. Aby móc adekwatnie odpowiedzieć na potrzeby adresatów przedsięwzięcia, zespół Muzeum przeszedł szkolenie przeprowadzone przez Fundację Kultury bez Barier. Zaangażowana w projekt jest konserwator sztuki współczesnej i specjalistka do spraw zabezpieczeń Zofia Kerneder. W ramach projektu przewidziane są warsztaty dla osób niewidomych, zajęcia integracyjne, warsztaty tworzenia tyflografiki. Muzeum zamierza przygotować stale dostępną ofertę oprowadzania osób niewidomych. Program i charakter podejmowanych działań będzie efektem rozmów z ich adresatami, pragniemy w jak największym stopniu odpowiedzieć na potrzeby osób niewidomych i z dysfunkcją wzroku. W ramach projektu współpracujemy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

Projekt powstał na bazie wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy zespołami Działu Edukacji oraz Biblioteki MOCAK-u, jest jednym z wielu podejmowanych wspólnie przedsięwzięć. Jego celem jest refleksja nad zmieniającą się funkcją książki.

Uczestnicy projektu zapoznają się z publikacjami artystycznymi prezentowanymi w MOCAK-u, w tym ze znajdującą się w Bibilotece Mieczysława Porębskiego pracą Zbigniewa Makowskiego, następnie tworzą swoje własne książki. W swoich pracach wyrażają te aspekty rzeczywistości, które według nich są rzadko zauważane przez innych.

Projekt zachęca do twórczego badania i zmieniania otoczenia. Powstałe w jego wyniku prace są prezentowane szerokiemu gronu odbiorców, przez co niedostrzegane zjawiska, na które chce zwrócić uwagę dana osoba bądź grupa, mogą zostać zauważone i poddane refleksji.

Projekt ma charakter otwarty, jego koncepcja jest modyfikowana w zależności od potrzeb grupy. W jego efekcie powstało wiele książek artystycznych. Zwieńczeniem projektu będzie zaprezentowanie ich na wystawie w przestrzeni Muzeum. Przedsięwzięcie pokazuje potencjał książek, rozumianych nie tylko w ich tradycyjnej funkcji, lecz także bardzo konkretnie – jako przedmioty życia codziennego. Modyfikując je, uczestnicy projektu konfrontują się z myślą o możliwościach wprowadzania twórczej zmiany także w innych obszarach, dzięki przejściu od roli biernej do aktywnej.

Cykl warsztatów realizowanych we współpracy z Centrum Seniora prowadzonym przez Stowarzyszenie na rzecz Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Celem Centrum Seniora jest podtrzymywanie samodzielnego funkcjonowania osoby starszej, chorującej psychicznie w jej środowisku, wspieranie umiejętności samoobsługi, kontaktów społecznych zapobiegających całkowitej izolacji i zaniedbaniu. W ramach spotkań odbywających się w Muzeum poznajemy aktualne wystawy oraz tworzymy z seniorami prace będące do nich komentarzem.